Офіційний сайт Запорізької районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Квітень 2024 »
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24  
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Нд 7 14 21 28  

Пошук

Новини

ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і пр

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!!!!

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006
№ 685/2006, Всесвітній день охорони праці,
28 квітня, визначено Днем охорони праці
в Україні.
За рекомендацією Міжнародної організації
праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охо-
рони праці – «Удосконален-
ня збору та використання
даних про безпеку та гігієну
праці».
Найперспективнішою мо-
деллю економічного зростан-
ня України є прискорення її
інтеграції у світові торговель-
но-економічні та фінансові
структури. Знайти своє до-
стойне місце в рейтингу роз-
винених країн наша країна
зможе лише завдяки функ-
ціонуванню системи збору
реальних, вірогідних, загаль-
новизнаних безпекових по-
казників трудової діяльності
громадян.
Травматизм на виробництві є важливою,
але недостатньо усвідомленою проблемою на-
шого суспільства, для розв’язання якої потрібні
систематичні та всебічні зусилля. За офіційни-
ми даними, у середньому щороку на виробни-
цтві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, зо-
крема більш ніж 1 тис. жінок.
Приблизно 500 працівників
стають інвалідами.
Показово, що співвідно-
шення показників загального
травматизму і травматизму
зі смертельними наслідками
в Україні не відповідає за-
кономірностям, що є у світі.
Частота випадків смертель-
ного травматизму в Украї-
ні вища і становить майже
7% від загальної кількості
травмованих, водночас як у
країнах Заходу вона дорів-
нює 0,08–0,12%. Це можна
пояснити нереєструванням
значної кількості виробничих
ЗВЕРНЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році
заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців,
профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств,
установ та організацій
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
«УДОСКОНАЛЕННЯ
ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ДАНИХ ПРО БЕЗПЕКУ
ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ»
Девіз 2017 року
www.ilo.org/safeday
OPTIMIZE THE COLLECTION
AND USE OF OSH DATA
A CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 8
25%
100%
0%
70%
50%
62%
54%
67%
73%
20%
20%
20%
20%
20%
42% 23% 16%
11% 8%
42% 23% 16%
11% 8%
24%
37%
57%
71%
13% 31% 45% 77%
50% 70% 30%
45%
WORLD DAY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
28 APRIL 2017
травм. Істотні труднощі та перешкоди вини-
кають під час порівняння таких статистичних
даних у країнах світу. Це зумовлено відмін-
ностями між законодавствами різних країн,
їхніми правилами та системами класифікації,
особливостями збору даних і підготовки ста-
тистичної документації.
Крім того, у статистиці виробничого трав-
матизму не враховано осіб, які працювали за
цивільно-правовими угодами, оскільки ці по-
казники потрапляють у категорію випадків, не
пов’язаних з виробництвом.
Необхідність об’єктивної оцінки умов праці
за факторами небезпеки зумовлена в Україні
законодавчою нормою, яка зобов’язує робо-
тодавця інформувати працівників про умови
праці на робочому місці, в яких вони здійсню-
ватимуть чи здійснюють трудову діяльність,
про всі небезпечні та шкідливі виробничі фак-
тори, що реально чи потенційно можуть впли-
вати на них і спричиняти відповідні негативні
наслідки, загрожувати їхньому життю та здо-
ров’ю.
Систематичний і достовірний збір даних
про стан охорони праці і травматизм на ви-
робництві є об’єктивним підґрунтям для здійс-
нення аналізу всіх аспектів травматизму й
розроблення фахівцями заходів з профілак-
тики на рівні підприємств, регіонів і держави.
Оптимізація та підвищення точності збору да-
них з використанням новітніх інформаційних
систем дасть змогу чіткіше визначати пріо-
ритети в державній політиці у сфері охорони
праці, раціонально використовувати людські
та матеріальні ресурси й підвищувати рівень
безпеки на виробництві.
Водночас для України важливим завдан-
ням є налагодження системи широкого досту-
пу до даних про стан охорони праці, виробни-
чий травматизм і професійні захворювання
на рівні регіонів, фондів соціального страху-
вання та держави. Відкритість і доступність та-
кої інформації значно підвищить ефективність
використання даних та культуру профілактики
й сприятиме створенню безпечних робочих
місць. На цьому наголошено в Глобальній
стратегії з безпеки та гігієни МОП / ILO-OSH
2003 Global Strategy on Occupational Safety
and Health, яку Міжнародна організація праці
ухвалила 2003 року.
Фактично в усіх країнах світу й міжнарод-
них організаціях дослідження (аналіз) та оцін-
ку ризиків для життя і здоров’я працівників
розглядають як основний механізм профілак-
тики виробничого травматизму та професій-
ної захворюваності. Ефективне впроваджен-
ня цього механізму у вітчизняну практику
управління охороною праці можливе лише за
наявності статистичних даних, що відобража-
ють реальний стан виробничого травматизму
в Україні. Особливо це стосується викори-
стання кількісних методів оцінювання вироб-
ничого та професійного ризиків.
На міжнародному рівні уніфікація націо-
нальних систем реєстрації й повідомлення да-
них про безпеку та гігієну праці дасть змогу
зосередити спільні зусилля на виконанні за-
вдань, визначених у стратегії ООН Цілі ста-
лого розвитку 2016–2030. Зокрема, завдання
«Захищати трудові права і сприяти забезпе-
ченню надійних і безпечних умов праці для
всіх трудящих, включаючи трудящих-мігран-
тів, особливо жінок-мігрантів, та осіб, які не
мають стабільної зайнятості» окреслено в Цілі 8
«Сприяння поступальному, всеохоплюючому
та сталому економічному зростанню, повній
і продуктивній зайнятості та гідній праці для
всіх».Вівторок, 11 Квітня 2017 15:57 | Переглядів: 616

Карта району


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

закрыть

Шрифт: [большой] [маленький]

Контраст: [белый] [синий] [зеленый] [черный]

[Сбросить настройки]